Novinky

     • Informace pro rodiče ZŠ a MŠ k zahájení šk. r. 2020-21

     • Do budovy školy nevstupují děti, žáci a dospělí s příznaky infekčního onemocnění.

      Hygienická pravidla

      U vstupu do budovy a v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Po příchodu do budovy pověřený ped. pracovník zajistí dezinfekci rukou u každého dítěte, žáka. Rodiče dětí MŠ se zdržují pouze v šatně a po nezbytně nutnou dobu. 

      Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

      1. Zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních.
      2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem ztráta chuti a čichu). Zákonní zástupci dětí, žáků, u kterých se kterýkoli z těchto příznaků objeví, budou okamžitě telefonicky kontaktováni za účelem převzetí dítěte. 
      3. Děti a žáci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění v důsledku chronického či alergického onemocnění mohou vstoupit do školy, pokud prokáží, že netrpí infekční nemoci (doklad lékaře).

      Školní stravování

      1. Roznášení a chystání nádobí, příborů pro děti a žáky provádějí pouze pověřené osoby. 
      2. Cizí strávníci se nestravují v budově, pro výdej stravy je vyčleněn čas i prostor.
      3. Do místnosti školní jídelny nevstupují rodiče ani cizí osoby. Komunikují s jídelnou pouze telefonicky (sms nebo tel. hovor).