Novinky

     • Sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

     • Obecné informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit a o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

      Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy;
      v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020;
      v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

      Také prosím do 18. 5. 2020 prostřednictvím e-mailu zsbrana@gmail.com sdělte zájem o stravování ve školní jídelně a potřebu odpoledních aktivit (školní družinu).V den nástupu do školy žáci donesou podepsané Čestné prohlášení. Ke stažení zde nebo k vyzvednutí ve škole v pracovních dnech do 15 hodin.
      Veškeré podrobnější informace týkající se provozu školy (časy příchodu a odchodu žáků, konkrétní složení skupin, začátek a konec vzdělávacích aktivit, organizace provozu v šatnách, výdej obědů apod.) vám budou sděleny po závazném přihlášení žáků.

      Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

      Ranní družina není poskytována.

      Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
      Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

      Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
      Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
      Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
      Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
      Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

      Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
      V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
      Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

      Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel
      V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
      Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

      Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020
      Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
      Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

     • Sdělení informace o obnovení provozu MŠ Brána v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 (čas 6.30 – 15.00)

     • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

      Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte, členů společné domácnosti). Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

      V prostorách mateřské školy

      Učitelé MŠ vyzvednou dítě po zazvonění u hlavních dveří do MŠ a stejným způsobem vám dítě předají. Rodiče nevstupují do budovy školy.Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení, které je možné předat před vstupem do školy. (Ke stažení zde nebo lze osobně vyzvednout v pracovních dnech od 8.00 – 15.00)

      Stravování dětí zajišťuje školní jídelna.